Customer service
My tickets
05:20
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

07:50
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
05:20
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
07:50
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • МАН-34
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
06:15
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

08:45
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
06:15
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
08:45
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • ІВЕКО-35
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
06:45
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

09:15
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
06:45
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
09:15
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • ВАНХООЛ-55
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
07:30
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

10:00
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
07:30
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
10:00
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • БАЗ-29
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:00
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

10:30
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
08:00
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
10:30
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-28
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:30
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

11:00
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
08:30
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
11:00
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • YOIYI
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:25
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

11:55
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
09:25
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
11:55
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-20
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:15
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

12:45
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
10:15
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
12:45
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • МАН-28
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:45
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

14:15
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
11:45
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
14:15
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:10
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

14:40
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
12:10
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
14:40
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • ІВЕКО-35
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:55
13 Dec
Duration 02 h 25 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

15:20
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
12:55
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
15:20
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • ВАНХООЛ-55
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:45
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

16:15
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
13:45
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
16:15
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • МАН-34
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:40
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

17:10
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
14:40
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
17:10
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • БАЗ-29
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:15
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

18:45
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
16:15
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
18:45
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • МАН-28
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:05
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

19:35
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
17:05
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
19:35
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • БОГДАН-25
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:30
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

20:00
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
17:30
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
20:00
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-20
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
13 Dec
Duration 02 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30

20:30
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
18:00
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zheleznodorozhnaya street; house 30
20:30
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:05
13 Dec
Duration 02 h 05 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Gorbachevsky street; house 14

22:10
13 Dec

Bukovel

БУКОВЕЛЬ#

4 translation missing: en.new.shared.currencies.eur
20:05
13 Dec
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Gorbachevsky street; house 14
22:10
13 Dec
Bukovel
БУКОВЕЛЬ#
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-30
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
Popular trips
To Bukovel
From Bukovel