My account

Bus ticketsKrakow – Kiev

00:20
14 Mar
Duration 15 h 00 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

16:20
14 Mar

Kiev

Bus station "Vydubychi", metro Vydubychi; Naberezhno-Pecherska road; house 10

33 EUR
00:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:50
Border Shegeni (UA)
08:10
Lviv (rail station)
08:50
Lviv (bus station)
11:50
Rovno
16:20
14 Mar
Kiev
Bus station "Vydubychi", metro Vydubychi; Naberezhno-Pecherska road; house 10
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
02:00
14 Mar
Duration 16 h 05 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:05
14 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

22 EUR
02:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:05
14 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
03:20
14 Mar
Duration 15 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:30
14 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

35 EUR
03:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
15:00
ул. Киевская 40, Центральный автовокзал
19:30
14 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_usb
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.beverages
07:30
14 Mar
Duration 14 h 25 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

22:55
14 Mar

Kiev

Bus station "Vydubychi", metro Vydubychi; Naberezhno-Pecherska road; house 10

33 EUR
07:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
13:00
Border Shegeni (UA)
14:50
Lviv (bus station)
17:40
Dubno
18:25
Rovno
22:55
14 Mar
Kiev
Bus station "Vydubychi", metro Vydubychi; Naberezhno-Pecherska road; house 10
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
00:15
14 Mar
Duration 22 h 00 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
14 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

34 EUR
00:15
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
14 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Setra 49C, Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
00:15
14 Mar
Duration 22 h 00 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
14 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
00:15
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
14 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Setra 49C, Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
00:15
14 Mar
Duration 28 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

36 EUR
00:15
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Setra 49C, Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
04:30
14 Mar
Duration 24 h 00 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

38 EUR
04:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Мерседес, Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
00:15
14 Mar
Duration 29 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

06:30
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

36 EUR
00:15
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
06:30
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Setra 49C, Mercedes Sprinter 19 СВ
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
04:30
14 Mar
Duration 25 h 00 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

06:30
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

38 EUR
04:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
06:30
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Мерседес, Mercedes Sprinter 19 СВ
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
00:15
14 Mar
Duration 29 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

06:30
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

36 EUR
00:15
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
06:30
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Setra 49C, Mercedes Sprinter 19 СВ
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
04:30
14 Mar
Duration 25 h 00 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

06:30
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

38 EUR
04:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
06:30
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Мерседес, Mercedes Sprinter 19 СВ
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
15:30
14 Mar
Duration 14 h 30 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

07:00
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

28 EUR
15:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:35
Korchowa entrypoint (Poland/Ukraine)
20:15
Grushev checkpoint Ukraine Poland
22:30
Lviv
02:00
Rivne
04:50
Zhytomyr
07:00
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • MAH A-32(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:40
14 Mar
Duration 15 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

07:00
15 Mar

Kiev

Bus station "Vydubychi", metro Vydubychi; Naberezhno-Pecherska road; house 10

33 EUR
14:40
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
20:10
Border Shegeni (UA)
22:20
Lviv (rail station)
22:55
Lviv (bus station)
02:30
Rovno
07:00
15 Mar
Kiev
Bus station "Vydubychi", metro Vydubychi; Naberezhno-Pecherska road; house 10
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:40
14 Mar
Duration 15 h 30 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

07:10
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

32 EUR
14:40
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
16:40
Rzeszow
19:20
Zamosc
23:10
Volodymyr-Volynskyi
00:30
Lutsk
02:00
Rivne
03:30
Novohrad-Volynskyi
05:10
Zhytomyr
07:10
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan N 1116
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
07:50
14 Mar
Duration 22 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

07:10
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

31 EUR
07:50
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
07:10
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:00
14 Mar
Duration 14 h 30 min.

Krakow

Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15

08:30
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

32 EUR
17:00
14 Mar
Krakow
Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15
19:20
Rzeszow
22:20
Krakovets checkpoint (Ukraine/Poland)
00:20
Lviv
03:20
Rivne
06:30
Zhytomyr
08:30
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • MAN(VIP)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:45
14 Mar
Duration 19 h 45 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

08:30
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

34 EUR
11:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
08:30
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
14 Mar
Duration 14 h 50 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

09:30
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

35 EUR
17:40
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:00
ул. Киевская 40, Центральный автовокзал
09:30
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_usb
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.beverages
19:00
14 Mar
Duration 14 h 25 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

10:25
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

33 EUR
19:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
22:15
Korchowa entrypoint (Poland/Ukraine)
02:10
Lviv
05:40
Rivne
08:20
Zhytomyr
10:25
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Mercedes
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.leaning_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.widening_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.beverages
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
17:10
14 Mar
Duration 16 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

10:30
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

28 EUR
17:10
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:00
Rzeszow
00:15
Ustilug checkpoint (Ukraine / Poland)
03:50
Lutsk
05:20
Rivne
08:05
Zhytomyr
10:30
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Van Hool (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:45
14 Mar
Duration 21 h 45 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

10:30
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

30 EUR
11:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
10:30
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
14 Mar
Duration 14 h 45 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

10:45
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

33 EUR
19:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
22:15
Korchowa entrypoint (Poland/Ukraine)
02:10
Lviv
05:40
Rivne
08:20
Zhytomyr
10:25
Kiev
10:45
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Mercedes
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.leaning_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.widening_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.beverages
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
16:10
14 Mar
Duration 18 h 00 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

11:10
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

33 EUR
16:10
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:15
Kielce
19:45
Radom
21:50
Lublin
22:55
Chelm
01:30
Yagodin KPP(Ukraine/Poland)
03:20
Kovel
04:50
Lutsk
06:10
Rivne
07:40
Novohrad-Volynskyi
09:00
Zhytomyr
11:10
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Setra
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:20
14 Mar
Duration 15 h 50 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

11:10
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

28 EUR
18:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
20:10
Rzeszow
22:30
Medyka checkpoint (Poland/Ukraine)
00:35
Shehyni checkpoint (Ukraine/Poland)
03:00
Lviv
04:30
Brody
05:35
Dubno
06:30
Rivne
08:35
Novohrad-Volynskyi
09:10
Zhytomyr
11:10
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Setra 317 GT-HD 60
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:20
14 Mar
Duration 15 h 50 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

11:10
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

20 EUR
18:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
20:10
Rzeszow
22:35
Korchowa entrypoint (Poland/Ukraine)
00:45
Krakovets checkpoint (Ukraine/Poland)
02:40
Lviv
04:25
Brody
05:35
Dubno
06:25
Rivne
08:35
Novohrad-Volynskyi
09:00
Zhytomyr
11:10
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Setra
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:15
14 Mar
Duration 15 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

11:25
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

26 EUR
19:15
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
21:20
Rzeszow
03:10
Novovolynsk
03:45
Volodymyr-Volynskyi
05:10
Lutsk
06:30
Rivne
07:55
Novohrad-Volynskyi
09:10
Zhytomyr
11:25
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • MAN
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_usb
19:15
14 Mar
Duration 15 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

11:25
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

18 EUR
19:15
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
21:20
Rzeszow
03:10
Novovolynsk
03:45
Volodymyr-Volynskyi
05:10
Lutsk
06:30
Rivne
07:55
Novohrad-Volynskyi
09:10
Zhytomyr
11:25
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • MAN
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_usb
21:35
14 Mar
Duration 12 h 50 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

11:25
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

21 EUR
21:35
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
11:25
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:45
14 Mar
Duration 22 h 40 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

11:25
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

28 EUR
11:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
11:25
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:45
14 Mar
Duration 22 h 40 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

11:25
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

23 EUR
11:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
11:25
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:20
14 Mar
Duration 16 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

11:30
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

28 EUR
18:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
20:10
Rzeszow
22:30
Medyka checkpoint (Poland/Ukraine)
00:35
Shehyni checkpoint (Ukraine/Poland)
03:00
Lviv
04:30
Brody
05:35
Dubno
06:30
Rivne
08:35
Novohrad-Volynskyi
09:10
Zhytomyr
11:10
Kiev
11:30
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Setra 317 GT-HD 60
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:20
14 Mar
Duration 16 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

11:35
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

24 EUR
18:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
20:10
Rzeszow
22:35
Korchowa entrypoint (Poland/Ukraine)
00:45
Krakovets checkpoint (Ukraine/Poland)
02:40
Lviv
04:25
Brody
05:35
Dubno
06:25
Rivne
08:35
Novohrad-Volynskyi
09:00
Zhytomyr
11:10
Kiev
11:35
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Setra
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:20
14 Mar
Duration 16 h 40 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

12:00
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

20 EUR
18:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
20:10
Rzeszow
00:35
Shehyni checkpoint (Ukraine/Poland)
03:00
Lviv
04:30
Brody
05:35
Dubno
06:30
Rivne
08:10
Novohrad-Volynskyi
09:10
Zhytomyr
12:00
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Setra 317 GT-HD 60
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:10
14 Mar
Duration 15 h 05 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

12:15
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

19 EUR
20:10
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
02:10
Shehyni checkpoint (Ukraine/Poland)
03:30
Lviv
06:30
Dubno
07:25
Rivne
10:30
Zhytomyr
12:15
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Неоплан
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:45
14 Mar
Duration 15 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

12:40
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

28 EUR
19:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
20:25
Tarnow
21:10
Rzeszow
22:40
Korchowa entrypoint (Poland/Ukraine)
00:40
Krakovets checkpoint (Ukraine/Poland)
04:00
Lviv
07:05
Kremenets
07:35
Dubno
08:20
Rivne
09:25
Novohrad-Volynskyi
10:25
Zhytomyr
12:40
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • SCANIA Century
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:20
14 Mar
Duration 15 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

12:40
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

25 EUR
20:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
07:05
Kremenets
07:35
Dubno
08:35
Rivne
09:25
Novohrad-Volynskyi
10:25
Zhytomyr
12:40
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • SCANIA Century
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:45
14 Mar
Duration 23 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

12:40
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

31 EUR
11:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
12:40
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:45
14 Mar
Duration 23 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

12:40
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

28 EUR
11:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
12:40
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
21:00
14 Mar
Duration 15 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

13:20
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
21:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
02:55
Control station "Shehyni"
05:10
Lviv
08:20
Rivne
13:20
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
14 Mar
Duration 19 h 25 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

14:25
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

23 EUR
18:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:20
Tarnow
20:10
Debica
21:10
Rzeszow
21:30
Lancut
21:50
Przeworsk
22:20
Jaroslaw
00:05
Shehyni checkpoint (Ukraine/Poland)
05:00
Lviv
07:00
Rivne
09:30
Zhytomyr
14:25
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Van Hool (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:45
14 Mar
Duration 25 h 40 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

14:25
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

21 EUR
11:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
14:25
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:30
14 Mar
Duration 15 h 00 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

14:30
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

24 EUR
22:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
02:30
Korchowa entrypoint (Poland/Ukraine)
06:25
Lviv
09:55
Rivne
12:30
Zhytomyr
14:30
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Van Hool EOS coach 233-Z
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:00
14 Mar
Duration 15 h 30 min.

Krakow

Krakow-Balice Airport, ul. kapitana Mieczyslawa Medweckiego 1

15:30
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

24 EUR
23:00
14 Mar
Krakow
Krakow-Balice Airport, ul. kapitana Mieczyslawa Medweckiego 1
23:30
Krakow
04:45
Grushev checkpoint Ukraine Poland
04:46
Krakovets checkpoint (Ukraine/Poland)
06:45
Lviv
10:40
Rivne
13:20
Zhytomyr
15:30
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Setra 57
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:30
14 Mar
Duration 15 h 00 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

15:30
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

21 EUR
23:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
02:00
Krakovets checkpoint (Ukraine/Poland)
07:00
Lviv
11:45
Rivne
13:00
Novohrad-Volynskyi
14:00
Zhytomyr
15:30
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Mercedes 0350 (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:45
14 Mar
Duration 14 h 45 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

15:30
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

24 EUR
23:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
04:45
Grushev checkpoint Ukraine Poland
04:46
Krakovets checkpoint (Ukraine/Poland)
06:45
Lviv
10:40
Rivne
13:20
Zhytomyr
15:30
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Setra 57
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:30
14 Mar
Duration 15 h 00 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

15:30
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

26 EUR
23:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
07:00
Стрийский автовокзал
11:45
Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40)
13:00
АС (Шевченко 45)
14:00
Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93)
15:30
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
04:30
14 Mar
Duration 37 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

37 EUR
04:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Мерседес, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
15:00
14 Mar
Duration 26 h 50 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

35 EUR
15:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • SCANIA Century, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
14 Mar
Duration 25 h 50 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

41 EUR
16:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan 116, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:00
14 Mar
Duration 24 h 50 min.

Krakow

Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

43 EUR
17:00
14 Mar
Krakow
Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • MAN(VIP), Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:10
14 Mar
Duration 24 h 40 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

40 EUR
17:10
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan(Free), Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
14 Mar
Duration 24 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

36 EUR
17:40
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan , Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:45
14 Mar
Duration 22 h 05 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

36 EUR
19:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • SCANIA Century, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:30
14 Mar
Duration 21 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

39 EUR
20:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Mercedes, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.leaning_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.widening_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.beverages
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
22:00
14 Mar
Duration 19 h 50 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

34 EUR
22:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
04:30
14 Mar
Duration 37 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

37 EUR
04:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Мерседес, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
15:00
14 Mar
Duration 26 h 50 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

35 EUR
15:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • SCANIA Century, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
14 Mar
Duration 25 h 50 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

41 EUR
16:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan 116, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:00
14 Mar
Duration 24 h 50 min.

Krakow

Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

43 EUR
17:00
14 Mar
Krakow
Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • MAN(VIP), Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:10
14 Mar
Duration 24 h 40 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

40 EUR
17:10
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan(Free), Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
14 Mar
Duration 24 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

36 EUR
17:40
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan , Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:45
14 Mar
Duration 22 h 05 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

36 EUR
19:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • SCANIA Century, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:30
14 Mar
Duration 21 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

39 EUR
20:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Mercedes, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.leaning_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.widening_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.beverages
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
22:00
14 Mar
Duration 19 h 50 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

18:50
15 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

34 EUR
22:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
18:50
15 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
04:30
14 Mar
Duration 38 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

37 EUR
04:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Мерседес, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
15:00
14 Mar
Duration 27 h 40 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
15:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • SCANIA Century, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
14 Mar
Duration 26 h 40 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

41 EUR
16:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan 116, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:00
14 Mar
Duration 25 h 40 min.

Krakow

Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

43 EUR
17:00
14 Mar
Krakow
Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • MAN(VIP), Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:10
14 Mar
Duration 25 h 30 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

40 EUR
17:10
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan(Free), Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
14 Mar
Duration 25 h 00 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

36 EUR
17:40
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan , Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:45
14 Mar
Duration 22 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

36 EUR
19:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • SCANIA Century, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:30
14 Mar
Duration 22 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

39 EUR
20:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Mercedes, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.leaning_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.widening_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.beverages
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
22:00
14 Mar
Duration 20 h 40 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

34 EUR
22:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
04:30
14 Mar
Duration 38 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

37 EUR
04:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Мерседес, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
15:00
14 Mar
Duration 27 h 40 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
15:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • SCANIA Century, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
14 Mar
Duration 26 h 40 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

41 EUR
16:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan 116, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:00
14 Mar
Duration 25 h 40 min.

Krakow

Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

43 EUR
17:00
14 Mar
Krakow
Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • MAN(VIP), Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:10
14 Mar
Duration 25 h 30 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

40 EUR
17:10
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan(Free), Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
14 Mar
Duration 25 h 00 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

36 EUR
17:40
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan , Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:45
14 Mar
Duration 22 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

36 EUR
19:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • SCANIA Century, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:30
14 Mar
Duration 22 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

39 EUR
20:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Mercedes, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.leaning_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.widening_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.beverages
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
22:00
14 Mar
Duration 20 h 40 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

19:40
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

34 EUR
22:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
19:40
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:00
14 Mar
Duration 31 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

34 EUR
15:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • SCANIA Century, Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
14 Mar
Duration 30 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

40 EUR
16:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan 116, Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:00
14 Mar
Duration 29 h 15 min.

Krakow

Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

42 EUR
17:00
14 Mar
Krakow
Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • MAN(VIP), Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:10
14 Mar
Duration 29 h 05 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

39 EUR
17:10
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan(Free), Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
14 Mar
Duration 28 h 35 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
17:40
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan , Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
14 Mar
Duration 28 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

32 EUR
18:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool (Free), Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:45
14 Mar
Duration 26 h 30 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
19:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • SCANIA Century, Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:30
14 Mar
Duration 25 h 45 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

38 EUR
20:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Mercedes, Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.leaning_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.widening_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.beverages
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
21:50
14 Mar
Duration 24 h 25 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
21:50
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan, Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:00
14 Mar
Duration 24 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

33 EUR
22:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan, Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:20
14 Mar
Duration 23 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

34 EUR
22:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool (Free), Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:20
14 Mar
Duration 22 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

34 EUR
23:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool, Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:20
14 Mar
Duration 22 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

34 EUR
23:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool, Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:20
14 Mar
Duration 22 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

33 EUR
23:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool, Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:20
14 Mar
Duration 22 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

33 EUR
23:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool EOS, Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
14 Mar
Duration 22 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
23:55
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool, Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.comfort_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.widening_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.individual_lighting
23:55
14 Mar
Duration 22 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
23:55
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool (Free), Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:00
14 Mar
Duration 24 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

36 EUR
22:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:00
14 Mar
Duration 31 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
15:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • SCANIA Century, Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
14 Mar
Duration 30 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

41 EUR
16:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan 116, Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:00
14 Mar
Duration 29 h 15 min.

Krakow

Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

43 EUR
17:00
14 Mar
Krakow
Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • MAN(VIP), Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:10
14 Mar
Duration 29 h 05 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

40 EUR
17:10
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan(Free), Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
14 Mar
Duration 28 h 35 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

37 EUR
17:40
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan , Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
14 Mar
Duration 28 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

34 EUR
18:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool (Free), Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:45
14 Mar
Duration 26 h 30 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

36 EUR
19:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • SCANIA Century, Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:30
14 Mar
Duration 25 h 45 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

39 EUR
20:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Mercedes, Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.leaning_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.widening_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.beverages
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
21:50
14 Mar
Duration 24 h 25 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

37 EUR
21:50
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan, Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:00
14 Mar
Duration 24 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

34 EUR
22:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Neoplan, Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:20
14 Mar
Duration 23 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
22:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool (Free), Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:20
14 Mar
Duration 22 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
23:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool, Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:20
14 Mar
Duration 22 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
23:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool, Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:20
14 Mar
Duration 22 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
23:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool, Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:20
14 Mar
Duration 22 h 55 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

35 EUR
23:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool EOS, Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
14 Mar
Duration 22 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

36 EUR
23:55
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool, Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.comfort_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.widening_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.individual_lighting
23:55
14 Mar
Duration 22 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

36 EUR
23:55
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • Van Hool (Free), Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:00
14 Mar
Duration 24 h 15 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

23:15
15 Mar

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

37 EUR
22:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
23:15
15 Mar
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
14 Mar
Duration 36 h 30 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

42 EUR
16:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan 116, Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:00
14 Mar
Duration 35 h 30 min.

Krakow

Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

44 EUR
17:00
14 Mar
Krakow
Bus station Chyzhyny, ul. Medweckiego 15
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • MAN(VIP), Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:10
14 Mar
Duration 35 h 20 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

41 EUR
17:10
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
14 Mar
Duration 34 h 50 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

37 EUR
17:40
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan , Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
14 Mar
Duration 34 h 30 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

34 EUR
18:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Van Hool (Free), Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:45
14 Mar
Duration 32 h 45 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

37 EUR
19:45
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • SCANIA Century, Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:30
14 Mar
Duration 32 h 00 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

40 EUR
20:30
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Mercedes, Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wc
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.leaning_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.widening_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.beverages
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
21:50
14 Mar
Duration 30 h 40 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

37 EUR
21:50
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan, Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:00
14 Mar
Duration 30 h 30 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

35 EUR
22:00
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Neoplan, Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:20
14 Mar
Duration 30 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

36 EUR
22:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Van Hool (Free), Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:20
14 Mar
Duration 29 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

36 EUR
23:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Van Hool, Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:20
14 Mar
Duration 29 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

36 EUR
23:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Van Hool, Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:20
14 Mar
Duration 29 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

35 EUR
23:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Van Hool, Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:20
14 Mar
Duration 29 h 10 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

35 EUR
23:20
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Van Hool EOS, Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
14 Mar
Duration 28 h 35 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

37 EUR
23:55
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Van Hool, Neoplan(Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.comfort_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.widening_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_soundsystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.individual_lighting
23:55
14 Mar
Duration 28 h 35 min.

Krakow

Bus station, ul. Bosacka 18

05:30
16 Mar

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

37 EUR
23:55
14 Mar
Krakow
Bus station, ul. Bosacka 18
05:30
16 Mar
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32